یادواره واقفین و موسسین

موسسین و هیئت امنای آرمیده در جوار رحمت الهی