اعضاء هیئت امنا و هیئت مؤسس

اعضاء هیئت موسس

۱-حاج سید جلال ماهانی                                       ۲-حاج سید حسن مجتهدزاده

۳-حاج سید یحیی ظابطیان                                      ۴- دکتر مهدی فضلی نژاد

۵-حاج ناصر معصومی                                             ۶-حاج نور مهدی برکات

۷-حاج حسن علمایی                                            ۸-حاج سید عبد الحسین امین زاده

۹-حاج مهمد تقی رسولی شهیدی                           ۱۰-حاج مهمد حسن جلالی

۱۱-حاج عبد الوهاب سروتی                                   ۱۲-حاج سید احمد مدنی

۱۳-حاج رضا رسولی شهیدی                                  ۱۴-حاج مدبر رسولی

۱۵-حاج جواد سلحوقیان                                        ۱۶-حاج باقر رسولی شهیدی

۱۷-حاج حسین حسن پور                                      ۱۸-حاج اکبر باقرزاده افشار

۱۹-حاج محمد رضا ظابطیان                                    ۲۰-حاج امین آقا کرباسی

۲۱-حاج نعمت الله مرسی                                      ۲۲-حاج مختار وجداندار

۲۳-حاج محمد فکور                                              ۲۴-حاج محمد علی ظابطیان

۲۵-حاج حسین ظابطیان                                       ۲۶-حاج عزیزالله نداف

۲۷-حاج حسین سر برجی                                    ۲۸-حاج محمود نگارمند

۲۹-حاج عباس رحیم زاده                                     ۳۰-حاج ابراهیم باقر زاده

۳۱-حاج آقا رضوانی                                            ۳۲-حاج مهدی فکور

۳۳-حاج محمود قائمی                                        ۳۴-حاج آقای مزدگیر