خدمات خیریه

تحویل خوار و بار و پرداخت مستمری تامین جهیزیه
حمایت تحصیلی تامین هزینه های دارو و درمان
اشتغال زائی ذبح گوشت گوسفند قربانی و نذری
هدیه موردی لوازم خانگی اطعام نذری و افطاری
تامین کفش و پوشاک اهداء وام قرض الحسنه
آموزش و فرهنگ سازی به هدف فقر زدائی جمع آوری و اهداء اسباب بازی