تامین هزینه های دارو و درمان

تامین هزینه های ناشی از درمان بیماری خانوار زیر پوشش موسسه و تهیه دارو برای آنان از وظایف این موسسه به شمار میرود .

چنانچه مایل هستید در ثواب انجام این امر خیر شریک شوید :

شماره کارت جهت واریز وجوه نقدی : ۳۴۲۴-۷۰۰۸-۳۳۷۷-۶۱۰۴

شماره تلفن مدیریت توسعه مشارکتهای مردمی : ۳۲۲۹۰۲۱۷