ویترین افتخارات خیریه

تقدیر نامه از ریاست محترم اداره آموزش و پرورش ناحیه ۴ مشهد

تقدیر نامه از ریاست محترم سازمان دامپزشکی مشهد

مجوز تاسیس موسسه از فرماندهی محترم انتظامی استان خراسان رضوی