اهداف و سیاست های خیریه

اهداف

 1. توجه و تاکید بر بنیان خانواده و خانواده محوری در کلیه فعالیت ها
 2. تاکید بر توسعه فرهنگی خانواده ها و مقابله با آسیب ها و ناهنجاری های اجتماعی و ارتقاء مسئولیت پذیری خانواده ها
 3. تمرکز بر تعالی و رشد خانواده مبتنی بر برنامه های توانمند سازی، خودباوری، خوداتکایی و عزت نفس
 4. توجه متوازن و متناسب به حمایت های زیستی، فرهنگی و اجتماعی، اشتغال، ازدواج، مسکن و….
 5. توسعه عدالت حمایتی با تاکید بر خانواده های بشدت محروم و نیازمند و خانواده های مستعد
 6. جلب مشارکت گسترده و موثر و متناسب خانواده های مددجو در تنظیم و اجرای برنامه های مختلف با بهره گیری  از ابزارهای نوین ارتباطی
 7. تقویت انگیزه های خوداتکایی خانواده ها با تاکید بر منزلت اجتماعی، عزت نفس، توانمندسازی، ارتقاء وضعیت معیشتی
 8. ایجاد تحول در اشتغال و خودکفایی خانواده ها با بهره گیری از قابلیت ها و منابع موجود
 9. ترویج و اشاعه روحیه امیدواری، نشاط و روحیه کار و خلاقیت در راستای فرهنگ مطلوب تلاش، سخت کوشی و خوداتکایی
 10. شناسایی و جلب مشارکت آحاد مومنین در جهت گسترش فرهنگ خیرخواهی و نیکوکاری
 11. جلب مشارکت نخبگان و حساب نفرات  در برنامه ریزی های مرتبط با خانواده ها
 12. پاسداشت و بزرگداشت خیرین و واقفین به عنوان مفاخر جامعه
 13. توسعه تعاملات با سایر خیریه ها

سیاست ها

 1. حفظ کرامت و عزت خانواده ها ی تحت پوشش به عنوان ضیوف الرضا (ع) و سرمایه های فرهنگی و اجتماعی جامعه
 2. توانمندسازی و ترویج فرهنگ خودباوری، خوداتکایی ، عزت نفس و روحیه نشاط و امیدواری
 3. بهره گیری هدفمند و مداوم از تجارب صاحب نظران ، خیریه ها و سازمانهای روح نهاد و …
 4. ارتقاء سطح مهارت ها و رفتار خانواده
 5. گسترش فرهنگ ارزش کارو تلاش در بین خانواده
 6. رعایت اولویت در تامین نیازها (نیازهای اولیه به ثانویه، جمع به فرد، فرهنگی و اجتماعی به اقتصادی، اشتغال به تامین مادی)
 7. تلاش در جهت خود اتکایی خانواده های مورد حمایت و خروج از حمایت موسسه و جذب خانواده های محروم و نیازمند جدید
 8. اولویت بندی خانواده ها بر اساس محرومیت ها و قابلیت ها
 9. ارتقاء سطح ارزش های عمومی مهارت های زندگی، مراقبت های بهداشتی
 10. ترغیب به ازدواج فرزندان و کمک به تشکیل خانواده