تحویل خوار و بار و پرداخت مستمری

این موسسه در سابقه خدمت رسانی ۶۰ ساله خود مفتخر است که در زیر سایه حضرت امام رضا علیه آلاف اتهیه والثناء با پرداخت مستمری ماهانه و تحویل خواربار به خانواده های محروم و بویژه زنان سرپرست خانوار از آنان حمایت نماید.

چنانچه مایل هستید در ثواب انجام این امر خیر شریک شوید :

شماره کارت جهت واریز وجوه نقدی : ۳۴۲۴-۷۰۰۸-۳۳۷۷-۶۱۰۴

شماره تلفن مدیریت توسعه مشارکتهای مردمی : ۳۲۲۹۰۲۱۷