اشتغال زائی

در راستای رسالت موسسه (توانمندسازی، خودباوری، خوداتکایی و عزت نفس) و به منظور ارتقاء سطح زندگی خانواده های تحت پوشش، اشتغال مددجویان از اولویت های خیریه می باشد که مستمراً به این مهم اقدام می شود.

چنانچه مایل هستید در ثواب انجام این امر خیر شریک شوید :

شماره کارت جهت واریز وجوه نقدی : ۳۴۲۴-۷۰۰۸-۳۳۷۷-۶۱۰۴

شماره تلفن مدیریت توسعه مشارکتهای مردمی : ۳۲۲۹۰۲۱۷