مهارت حل مساله یکی از ده مهارت اصلی زندگی است.

کارشناس ارشد روانشناس بالینی در کارگاه آموزشی مددکاران طرح نیکوکاری هر خانواده نیازمند یک یار مهربان مهارت حل مساله را یکی از ده مهارت اصلی زندگی عنوان نمود.

 


متجدد با تقسیم روش های حل مساله به مساله مدار و هیجان مدار و ذکر مثال هایی به مقابله های فعال برنامه ریزی ، پناه بردن به آیین های مذهبی، یافتن منابع حمایت اجتماعی، یافتن منابع حمایت عاطفی، توصیف شدن مسئله به عنوان فرصت رشد، حواس پرتی، بازداری مقابله ای، تخلیه هیجانی، تسلیم و پذیرش، شوخی و… به عنوان روشهای حل مساله اشاره نمود.

وی تعریف و فرمول بندی مساله، تولید و خلق راه حل متعدد، ارزیابی سود و زیان راه حل ها، بکارگیری راه حل و ارزیابی و بازنگری آن را از الزامات روش مقابله مساله مدار دانست.

در پایان به شرکت کنندگان کارگاه تکلیف عملی ارایه شد.

گفتنی است در طرح نیکوکاری هرخانواده نیازمند یک یار مهربان خواهران علاقه مند، حمایت عاطفی و معنوی از مددجویان تحت پوشش موسسه خیریه محبان الرضا (ع) را به عهده گرفته و به آنان در تصمیم گیری های زندگی کمک نمایند.

پاسخی بگذارید